โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านน ลำปาง จับมือกระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมฝึกอบรมการทำหมูแผ่น และหมูสวรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านน ลำปาง จับมือกระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมฝึกอบรมการทำหมูแผ่น และหมูสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูแผ่น และหมูสวรรค์ และสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาคดีของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และร่วมจัดกิจกรรมเพื่อบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน นำไปประกอบอาชีพหลังจากได้รับการปล่อยตัว ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560 บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน รวมทั้งเด็ก และเยาวชน ประมาณ 40 คน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำหมูแผ่น และหมูสวรรค์และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำอาหาร ให้กับคนไทยรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมต่อไป...

ข่าว/ภาพ  โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา