โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายทุกคนเข้าสอบ MOCK TOEIC | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายทุกคนเข้าสอบ MOCK TOEIC

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 338 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ศูนย์ภาษาร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กำหนดจัดสอบ MOCK TOEIC เพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย  ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเรียน 80-601 80-602 80-604 และห้องเธียเตอร์ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาชั้นปีจบเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถดูตารางห้องสอบตามแนบ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา 0 5434 2547-8 ต่อ 134 

ตารางห้องสอบ MOCK TOEIC


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา