โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนองานทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนองานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2558 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยได้ให้นักศึกษาเลือกเรื่องงานวิจัยที่สนใจในวารสารภาษาอังกฤษ มานำเสนองานทางวิชาการ ณ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทุกวันพฤหัส เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานวิจัย วิธีการวางแผนการทดลอง การอภิปรายผลการทดลอง การวิจารณ์ การสรุปผล และการเขียนเอกสารอ้างอิง ระหว่างเพื่อนนักศึกษา และคณาจารย์ โดยคณาจารย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะของการเลือกเรื่องสัมมนา แก่นักศึกษา ดังนี้ นักศึกษาควรเลือกเรื่อง ตามที่ถนัด ที่สนใจ ตามหัวข้อวิชาปัญหาพิเศษ

    บรรยากาศการสัมมนา นักศึกษาทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ตัวอย่างการทำงานวิจัย เนื่องจากได้เห็นของจริงจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษาอังกฤษ และ นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนการสอนวิชาสัมมนา โดยนำมาใช้ทำงานในวิชาปัญหาพิเศษ หรือนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวนักศึกษา...

    ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา