โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 535 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายคนดี "  ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด  
          โครงดังกล่าวมีการจัดอบรม 2 วัน โดยวันแรกจัดอบรมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบโอน และวันที่สอง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาใหม่ตระหนักถึงการนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์สาธิต ธีรปญโญ และได้รับเกียรติจากคุณอธิฐาน วงศืใหญ่ บรรยายหัวข้อคุณธรรมนำใจ และแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา