โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-08-07

มทร.ล้านนา ลำปางจัดกิจกรรม STEM EDUCATION แก่นักเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยบูรณาการด้านการเรียนรู้
จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          5 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางจัดกิจกรรม STEM EDUCATION โมดูล Aquaponic 4.0 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นมหาวิทยาลัยในจั... >> อ่านต่อ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม
จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายคนดี "  ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด             โครงดังกล่าวมีการจัดอบรม 2 วัน โดยวันแรกจัดอบรมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบโอน และวันที่สอง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตส... >> อ่านต่อ


อบต.พิชัย จัดโครงการป้องกันการละเมิดและกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายโยธิน ชมภูศรี ผอ.กองการสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดงาน "โครงการป้องกันการละเมิดและกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โครงการดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหานี้ว่าเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันป้องกัน แก้ไขความรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของคนใดคนหนึ่ง สังคมจะน่าอยู่เมื่อมนุษย์เอื้ออาท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมจัดงานใหญ่ “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์”
จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มทร.ล้านนา ลำปาง กำห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา