โลโก้เว็บไซต์ อบต.พิชัย จัดโครงการป้องกันการละเมิดและกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้กับนักศึกษา  มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบต.พิชัย จัดโครงการป้องกันการละเมิดและกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายโยธิน ชมภูศรี ผอ.กองการสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดงาน "โครงการป้องกันการละเมิดและกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

โครงการดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหานี้ว่าเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันป้องกัน แก้ไขความรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของคนใดคนหนึ่ง สังคมจะน่าอยู่เมื่อมนุษย์เอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนเกิดเครือข่ายในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่เข้มแข็งต้อไผ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ทีมงานวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โอกาสมาจัดโครงการฯ โดยมีตัวแทนนักศึกษา จากทุกหลักสูตร ทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา