โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 689 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          29 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์ ชิดบุรี หัวหน้าโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาบัวบก ม.๘ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
          การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 โดยการดำเนินงานครั้งแรกมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติร่วมกันของคนในชุมชน ต่อมาในครั้งที่ 2 ได้จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยจากเซรามิกให้ได้คุณภาพ และครั้งที่ 3 มีการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถช่วยเหลือชุมชนอื่นๆโดยรอบ อีกทั้งเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวชิงสุขภาพได้
         สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวมีทั้งรูปแบบการบรรยาย การปฏิบัติและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย หัวข้อ ลูกประคบจากเซรามิกก้าวสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์ ชิดบุรี  การพัฒนาและปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน (OTOP, การขอรับรอง มผช.) วิทยากรโดยคุณพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนากรอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย อาจารย์พิทักษ์ พุทธวรชัย            
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ / ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์ ชิดบุรี








ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา