โลโก้เว็บไซต์ คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ CRCI 2017 สู่วิจัยรับใช้สังคม นำเสนอ 1 หัวข้อบรรยาย 11 หัวข้อภาคโปสเตอร์ 2 นิทรรศการ 1 นวัตกรรมสร้างสรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ CRCI 2017 สู่วิจัยรับใช้สังคม นำเสนอ 1 หัวข้อบรรยาย 11 หัวข้อภาคโปสเตอร์ 2 นิทรรศการ 1 นวัตกรรมสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 472 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม CRCI 2017 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว นำเสนอ1 หัวข้อบรรยาย 11 หัวข้อภาคโปสเตอร์ 2 นิทรรศการ 1 นวัตกรรมสร้างสรรค์
         สำหรับผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอประกอบด้วย ภาคบรรยาย เรื่อง ผลกระทบของวิธีการปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลของข้าวที่ปลูกภายใต้การจัดการน้ำของเกษตรกรในเขตนาน้ำฝน ลุ่มน้ำแม่เมาะตอนบน จังหวัดลำปาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล ภาคโปสเตอร์ 10 เรื่อง ประกอบด้วย การพัฒนาเครื่องตกผลึกน้ำตาลสับปะรด โดยอาจารย์อำนาจ ผัดวัง การทำให้เกิดสีส้มเข้มและเพิ่มอัตราการรอดกุ้งเครย์ฟิชไบร์ท์ออเร้นท์โดยเสริมผงพริกหยวกสีแดง โดยอาจารย์สุรีวัลย์  ชุ่มแก้ว  ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์ คุณสมบัติด้านเชื้อแบคทีเรียและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของกะเม็ง โดยว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง  การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อการเพาะขยายพันธุ์กบ โดยอาจารย์สมเกียรติ ตันตา การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดินด้วยสื่อสารสนเทศ โดยอาจารย์กุลวิชญ์ พาณิชย์กุล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่เสริมแป้งข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำเส้นใยสูง โดยอาจารย์นภาพร  ดีสนาม  กรรมวิธีบรรจุที่สัมพันธ์ต่อลิปิดออกซิเดชันของกาแฟคั่วบด  โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ จิตรเจริญ การใช้สื่อโซเชียลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์นงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย์ การพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone นอกจากนี้ยังร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย  เรื่องการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบล้านนา โดย ดร. สุรพล ใจวงศ์ษา และคณะ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย  เรื่องเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสสู่ความเป็นมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมกาแฟ โดยรองศาสตราจารย์วันเพ็ญ  จิตรเจริญ  และนวัตกรรม กาแฟสะอาดสร้างได้ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์อีกด้วย
           การประชุมฯ ดังกล่าวจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เกิดการพัฒนาและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต  โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีมทร.ล้านนา กล่าวรายงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง
          ที่มาของข่าว : สำนักงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา