โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่นที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่นที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 950 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 3  ณ วัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าภาคินัย  ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และรับฟังการกล่าวรายการจากคุณจันทร์สม  เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน
          อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวว่า โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน ซึ่งจากงานวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พื้นที่จังหวัดลำปาง ในช่วงระหว่างปี 2550-2560 ที่ผ่านมา ชุมชนหลายแห่งในจังหวัดลำปางมีความตื่นตัวและสนใจที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แต่ชุมชนยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ จึงได้ร่วมกับองค์กรในพื้นที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อผลิตและพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้สามารถเป็นยุวมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่นภาคเหนือ สร้างจิตสำนึกและตระหนักให้เยาวชนมีความเข้าใจ ภูมิใจ รักและหวงแหนในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของท้องถิ่นของตน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจและศิปลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเป้าหมายในการจัดอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน ในพื้นที่ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนปงสนุก โรงเรียนเทศบาล 3 และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง โดยมีอาจารย์พงษ์เทพ ไพบูลหวังเจริญ อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น อาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน อาจารย์เพียงกานต์  นามวงศ์ และอาจารย์อาภาวดี  ทับสิรักษ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม อาจารย์ประจำหลักสุตรการท่องเที่ยวกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น
          ที่มาของข่าว : อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น / สุพรรณี  ปีบ้านใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา