โลโก้เว็บไซต์ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์  สังกัดสาขาสัตวศาสตร์และประมง   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาสัตวศาสตร์และประมง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์  สังกัดสาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนประจำหลักสูตรประมง  ในวันที่ 20 กรกฎาคม  ๒๕60  ไปแล้วนั้น    มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (สอนหลักสูตรประมง)  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาสัตวศาสตร์และประมง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา