โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) จาก ผู้ตรวจประเมินฯ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) จาก ผู้ตรวจประเมินฯ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ประธานตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง

       การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยงานตามพันธกิจ ให้หน่วยงานได้พัฒนาการดำเนินงานโดยใช้หลัก PDCA และเพื่อพัฒนาการดำเนินตามเป้าหมายคุณภาพให้สอดคล้อง     กับตัวบ่งชี้ แผนปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา