โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 20 คน ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม และวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและความรู้จากการประกอบการธุรกิจโรงแรม การทำงานของแผนกต่างๆในโรงแรม และการฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีอาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์และอาจารย์สุภาภรณ์ นุกูลธรประกิต เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

    ที่มาของข่าว / ภาพ :อาจารย์สุภาภรณ์ นุกูลธรประกิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา