โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจฯ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2560 
  การเข้าร่วมอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีก โดยการอบรมประกอบด้วย  การบรรยายในหัวข้อ “Thailand 4.0 and The Digital Economy” โดยคุณจิตต์สุภา ฉิน ผู้ดำเนินรายการ Cool Tech ทางช่อง Voice TV การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และการจัดการธุรกิจสมัยใหม่” โดย ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ สำราญ  การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล เจ้าของโรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ  และ Principles of Marketing และ Digital Marketing" โดยคุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย นับเป็นการพัฒนาความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุค  Thailand 4.0

ข่าว /ภาพ : อาจารย์บริวัชร  สืบคุณะ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ที่มาของภาพ : ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลสุวรรณภูมิ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา