โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดลำปาง ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 25559 เพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา  SMEs Clinicให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมหาวิยาลัยมีความยินดีที่จะสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมSMEs รวมทั้งผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEsให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic

    สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinicจัดโดยหอการค้าจังหวัดลำปาง มีหน่วยงาน 12 หน่วยงานร่วมลงนามประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขาลำปาง) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ  และบุคคลทั่วไปที่เริ่มต้นทำธุรกิจแต่ยังขาดข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านช่องทางการตลาดการจำหน่ายสินค้า และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดลำปาง และกิจกรรมอื่นๆที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

    ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา