โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปงวัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปงวัง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 447 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปงวัง

          อาจารย์พรพิมล อาริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม2560  เวลา 08.00 - 12.00 น. นักศึกษาสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการ สาขาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่2/4 และสาขาประมง สาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1/4 ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รหัสวิชา13061002 จำนวน 48 คน ได้จัดทำโครงการ“แบ่งปันรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปงวัง  

         โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา รู้จักนำหลักความรู้ทางวิชาการมาใช้ให้ประโยชน์ต่อสังคมโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น ฐานให้ความรู้คณิตศาสตร์  อาเซียน พลานามัยรวมทั้งพัฒนาโรงเรียน  เช่น ร่วมสร้างสนามเด็ก  ยกร่องแปลงเพื่อเตรียมปลูกผักซึ่งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรู้จักการให้และการแบ่งปัน ฝึกการทำงานเป็นทีมและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม อาจารย์พรพิมลกล่าวปิดท้าย

ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารย์พรพิมล อาริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา