โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปงวัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปงวัง


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปงวัง

          อาจารย์พรพิมล อาริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม2560  เวลา 08.00 - 12.00 น. นักศึกษาสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการ สาขาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่2/4 และสาขาประมง สาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1/4 ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รหัสวิชา13061002 จำนวน 48 คน ได้จัดทำโครงการ“แบ่งปันรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปงวัง  

         โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา รู้จักนำหลักความรู้ทางวิชาการมาใช้ให้ประโยชน์ต่อสังคมโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น ฐานให้ความรู้คณิตศาสตร์  อาเซียน พลานามัยรวมทั้งพัฒนาโรงเรียน  เช่น ร่วมสร้างสนามเด็ก  ยกร่องแปลงเพื่อเตรียมปลูกผักซึ่งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรู้จักการให้และการแบ่งปัน ฝึกการทำงานเป็นทีมและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม อาจารย์พรพิมลกล่าวปิดท้าย

ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารย์พรพิมล อาริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์