โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


                 ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 จำนวน 2 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 ในวันและสฃาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psru.ac.th หรือโทร.055-267093