โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา Olfactory in food industry | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา Olfactory in food industry

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาหัวข้อ Olfactory in food industry ณ ห้องประชุมอาคารเรียนสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทินกร สีเสียดคา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Chromatography-Mass Spectrography จากบริษัท PerkinEimer เป็นวิทยากร

    สำหรับการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมีอาหาร 2 เรื่อง การใช้เครื่องมือขั้นสูงในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี รศ.ดร วันเพ็ญ  จิตรเจริญ เป็นอาจารย์ผู้สอน วิชาสัมมนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และวิชาการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร 2 โดย อ.นิภาพร ดีสนาม เป็นอาจารย์ผู้สอน  ทั้งนี้การอบรมสัมนนาด้าน Olfactory เป็นเทคนิคการวิเคราะห์คุณลักษณะของกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย กลิ่นพริกไทย กลิ่นส้ม กลิ่นเขียว กลิ่นสมุนไพร และกลิ่นดอกไม้ ฯลฯ  โดยจะนำมาใช้เสริมและยืนยันกับผลการวิเคราะห์หาชนิดสารประกอบที่ให้กลิ่นรสเหล่านั้นจากเครื่องวิเคราะห์หาชนิดของกลิ่นแบบแก็สโครมาโตรกราฟี ซึ่งนัการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ

    ที่มาของข่าว / ภาพ : รศ.ดร วันเพ็ญ  จิตรเจริญ


คลังรูปภาพ :


คำค้น : Olfactory in food industry

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา