โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์มทร.ล้านนา ลำปางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  จำนวน ๓  คนคือ อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์เพียงกานต์   นามวงศ์และอาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน  ได้เดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๕   ประจำปี ๒๕๖๐  เรื่อง “นวัตกรรมทางการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”                      ของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันที่ ๒๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  ณ  โรงแรมดุสิตธานี       หัวหิน อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  

        โดยอาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น  ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “การสืบค้นองค์ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์เพื่อจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่านครลำปาง”  และอาจารย์เพียงกานต์  นามวงศ์  นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “คลังองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านในกระบวนการผลิตสับปะรด : กรณีศึกษาบ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง”  ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติในครั้งนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง   และมีการตีพิมพ์บทคัดย่อของผลงานทางวิชาการข้างต้นลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมดังกล่าวอีกด้วย

ขอบคุณข่าว/ภาพประกอบ : อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา