โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการ จาก 28 การแข่งขัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการ จาก 28 การแข่งขัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 817 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วม 7 รายการ รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ
          การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งนักศึกษา 14 คน เข้าร่วมแข่งขัน 7 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันบรรจุลูกปลาลงถุงและการตอบคำถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันการตอนสุกรและการตอบคำถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการคล้องและล้มโคประเภททีม 3 คน การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมพาสเจอร์ไรส์ และการขยายพันธุ์พืชได้รับรางวัลชมเชย  โดยมีคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมให้กำลังใจ และมีรองศาสตราจารย์กุลชลี  วงษ์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี อาจารย์อุบลรัตน์ พรหมฟัง อาจารย์สมเกียรติ  ตันตา เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนและควบคุม
          ข่าว  : จารุวรรณ  สุยะ 
          ภาพ : อาจารย์ผู้ควบคุมทีม มทร.ล้านนา ลำปาง / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา