โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ (BAC) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อหารือและทบทวนแผนการดำเนินงานการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระยะเวลา 2 ไตรมาส เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

    สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวมีการหารือการจัดงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 การสังเคราะห์งานวิจัยโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ปลูกสับปะรด การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคณะกรรมการบริหารพื้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 36 คน

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ

    ที่มาของข่าว : ขนิษฐา  คำจันทร์ต๊ะ / ภคินี  ไชยวุฒิออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา