โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล พร้อมรับรางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะการบรรจุลูกปลาลงถุง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล พร้อมรับรางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะการบรรจุลูกปลาลงถุง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 990 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำนายศรัณย์ ถิ่นถ้อย และนายนิรุต หาญนอก เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมรับรางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะการบรรจุลูกปลาลงถุง โดยมีอาจารย์สมเกียรติ  ตันตา เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนและควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
          นายศรัณย์ ถิ่นถ้อย นักศึกษาสาขาวิชาประมง กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทักษะทางด้านวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะทักษะปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยได้สอนและฝึกฝน ในการแข่งขันทักษะการบรรจุลูกปลาลงถุงเป็นสิ่งที่ยากพอควรหากไม่ได้รับการฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ เนื่องจากต้องทำงานแข่งเวลาและให้ได้ตามเกณฑ์ตัดสินภายในเวลา 5 นาที คือ ความเร็ว จำนวนถุง ก้นหอยหรือปากถุงที่ปิดสนิทสามารถถอดออกได้ง่าย ปริมาตรน้ำและปริมาณของออกซิเจนที่มีความสมดุล ซึ่งทีมทำได้ 12 ถุง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 ถุง ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีนี้แก่นักศึกษา และขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่เน้นย้ำด้านทักษะปฏิบัติให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง
          ด้านอาจารย์สมเกียรติ ตันตา อาจารย์สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่าทักษะการบรรจุลูกปลาลงถุงเป็นทักษะที่นักศึกษาวิชาประมงทุกคนต้องมีและได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีผลในเชิงพาณิชย์ด้านการขนส่งและลำเลียงลูกปลา  ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรสำหรับนักศึกษา  การแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลจึงนับเป็นเวทีกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่งที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีการเกษตร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาการร่วมกัน โดยเฉพาะทักษะด้านปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต ทั้งด้านการทำงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
          สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคลครั้งที่ 2 สาขาประมงจัดการแข่งขัน 2 รายการ คือ การจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม และการบรรจุลูกปลาลงถุง
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : อ.สมเกียรติ  ตันตา
         ที่มาของข่าว : อ.สมเกียรติ  ตันตา / พจมาศ คำปัน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา