โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-06-30

สาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล พร้อมรับรางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะการบรรจุลูกปลาลงถุง
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำนายศรัณย์ ถิ่นถ้อย และนายนิรุต หาญนอก เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมรับรางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะการบรรจุลูกปลาลงถุง โดยมีอาจารย์สมเกียรติ  ตันตา เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนและควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน          นายศรัณย์ ถิ่นถ้อย นักศึกษาสาขาวิชาประมง กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่... >> อ่านต่อ


เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์นำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญและแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์นำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมี >> อ่านต่อ


เชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 “ >> อ่านต่อ


เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ >> อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposals
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposals"ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารถ กรุงเทพฯโดยค่าลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรฯ จำนวน 6,500 บาทต่อท่าน  สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ www.knit.or.th>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 / ข่าวบุคลากร

                การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ   >> อ่านต่อ


สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7   อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยการบริหารงานของบริษัทมารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และการเรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการทำงานในอนาคตของนักศึกษา          การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา