โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน  Stem Education  มทร.ล้านนา ลำปาง ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่จากสับปะรด แก่นักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงาน Stem Education มทร.ล้านนา ลำปาง ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่จากสับปะรด แก่นักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1397 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          26 มิถุนายน 2560 ทีมงาน  Stem Education โมดูล Stem for Start up  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสบู่ล้างหน้าใสสับปะรด แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 คน ณ  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยมีอาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสบู่ และมีอาจารย์ธีรพันธ์  ปงกาวงศ์ เป็นครูสถานศึกษาเครือข่าย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา หัวหน้าโมดูล Stem for Start up  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กล่าวว่า โมดูลนี้เป็นโมดูลที่จะสร้างการเรียนรู้ขั้นตอนการทำสบู่ ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้าง start up  เกี่ยวกับสบู่ล้างมือ โดยมีกฎกติกาในการทำนวัตกรรมเกี่ยวกับสบู่สับปะรดเพื่อล้างมือ   นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  และกระบวนการคิดเพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับสับปะรดที่จำหน่ายในท้องตลาดเพื่อรับประทานสด
          จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการปรึกษา หารือ และพัฒนาสื่อร่วมกันกับอาจารย์ธีรพันธ์  ปงกาวงศ์ ครูสถานศึกษาเครือข่ายประจำโมดูล โดยจะมีการนำหลัก STEM ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ในด้านวิทยาศาสตร์เป็นการแปรรูปสับปะรด ด้านคณิตศาสตร์และบริหารธุรกิจเป็นการคำนวนต้นทุนต่อชิ้นของสบู่ ด้านเทคโนโลยีเป็นการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบตราสินค้า และด้านการออกแบบ เลือกรูปแบบที่เหมาะสมของสบู่เป็นกระบวนการทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่บูรณาการเข้าด้วยกันและสามารถนำไปใช้งานได้จริง หัวหน้าโมดูลกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา