โลโก้เว็บไซต์          สาขาการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือหน่วยงาน มูลนิธิ ชุมชน จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือหน่วยงาน มูลนิธิ ชุมชน จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง  ชุมชนท่ามะโอ และชุมชนปงสนุก จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบายของแผนพัฒนาประเทศและความต้องการของชุมชนเจ้าของพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน  ๖๐  คน และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑-๓ ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ มีจิตอาสาและรักท้องถิ่น

               ทั้งนี้ มีหลักสูตรและเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์และแผนที่ชุมชนในย่านเมืองเก่านครลำปาง เทคนิคการนำชมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์ การต้อนรับนักท่องเที่ยวและเป็นเจ้าบ้านที่ดี การทักทายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ โดยแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น สำหรับรุ่นที่ ๑   จัดอบรมวันที่  ๑๗-๑๘  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐   เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ  ศาลาชุมชนวัดประตูป่อง   ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  รุ่นที่ ๒ วันที่  ๒๔-๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐   เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ  โรงเรียนเทศบาล ๓   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  และรุ่นที่ ๓ วันที่  ๑๕-๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐   เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.  ณ  ศาลาชุมชนวัดปงสนุกเหนือ  ตำบลเวียงเหนือ   อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  

   อาจารย์ไพโรจน์ กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการผลิตและพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้สามารถเป็นยุวมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้เยาวชน มีความเข้าใจ ภูมิใจรัก หวงแหนในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของท้องถิ่นของตนเอง สร้างเครือข่ายการทำงาน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่  พร้อมกันนี้มีผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (โดยหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ) เทศบาลนครลำปาง มูลนิธิเจ้าดวงเดือน  ณ เชียงใหม่ ชุมชนท่ามะโอ   ตำบลเวียงเหนือ   อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง ชุมชนปงสนุก    ตำบลเวียงเหนือ   อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

ขอบคุณข้อมูล/ภาพประกอบ อาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ

ข่าว : น.ส.เกศกนก  เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา