โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถ่ายทำรายการ Science Hit ตอน หมู่บ้านลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถ่ายทำรายการ Science Hit ตอน หมู่บ้านลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1848 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมบันทึกเทปรายการ Science Hit ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอการทำงานของนักวิชาการและกระทรวงวิทย์ฯ ที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรในท้องถิ่นนั้นๆ ที่ประสบปัญหาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          การบันทึกเทปรายการดังกล่าวถ่ายทำโดยบริษัท DIR4 TV ผู้ผลิตรายการ Science Hit (วิทยาศาสตร์ทันสมัย) ให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯ ได้คัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ชื่อตอน หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยมี ผศ.เพียงพิมพ์ ชิดบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ มีคณะทำงานประกอบด้วย ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์ ดร.ปัทม์ ปราณอมรกิจ อ.สุรีวัลย์ ชุ่มแก้ว ผศ.ดร อภิชาติ ชิดบุรี อ.พิทักษ์  พุทธวรชัย น.ส. เกษชไม  บุญโสม และ น.ส.สุนิสา ติ๊บคำ
          สำหรับารหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดำเนินงานในพื้นที่ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถช่วยเหลือชุมชนอื่นๆโดยรอบ อีกทั้งเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวชิงสุขภาพได้
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว /ภาพ : ผศ.ดร อภิชาติ ชิดบุรี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา