โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ICDL แห่งประเทศไทย เข้าพบรองอธิการบดี รายงานผลการแข่งขันพร้อมรับฟังโอวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ICDL แห่งประเทศไทย เข้าพบรองอธิการบดี รายงานผลการแข่งขันพร้อมรับฟังโอวาท

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 752 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          13 มิถุนายน 2560 อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ และอาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  นำนายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 1 และนางสาวนัดดา ธรรมสิทธิ์  ระดับปริญญาตรี (4 ปี)  ชั้นปีที่ 1 ผู้เข้าแข่งขัน ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อรายงานผลการแข่งขันฯ และรับฟังโอวาท
          นายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ นักศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขัน ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ทำให้ได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านทักษะวิชาการตามวิชาชีพ ซึ่งสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องนักศึกษาร่วมสถาบันได้ ขณะที่นางสาวนัดดา ธรรมสิทธิ์  กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้การเข้าร่วมแข่งขัน ICDL แห่งประเทศไทย การเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้และทราบถึงศักยภาพของตัวเองด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและฝึกฝนตนเองต่อไป  
          โอกาสนี้ รองอธิการบดีฯ ได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาและทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และให้นักศึกษาหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองตามทักษะวิชาชีพอย่างถูกต้อง สมกับเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา