โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ในโอกาสประชุมเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ในโอกาสประชุมเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 505 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          13 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคุณธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์  ประธานกรรมการ กลุ่ม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และคณะ ในโอกาสประชุม หารือ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
          การประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการผลิต การพัฒนาทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ กลุ่ม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยทดลองการผลิต การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากพืช เพื่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้เป็นเชิงอุตสาหกรรมพาณิชย์  อีกทั้งเพื่อพัฒนาการทำฟาร์มโคนมและสร้างเกษตรโคนมรุ่นใหม่แบบยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรและการอบรมนักปฏิบัติในโรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มดำเนินการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และบริษัท เนเจอรี่ จำกัด ลำปาง การประชุมครั้งนี้มีการหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟักทอง กล้วยข้าวโพด สับปะรด  และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา