โลโก้เว็บไซต์ งานสวัสดิการทุน (การศึกษา) เผยรายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ในงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานสวัสดิการทุน (การศึกษา) เผยรายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ในงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     งานสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ฝ่ายกิจการพิเศษ กองการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ดำเนินการมอบทุนให้กับนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำภาคการศึกษา 1/2559 จำนวน 37 ทุน รวมเป็นเงิน 270,000 บาท และทุนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกพิจารณาได้รับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 29 ทุน รวม 93,000 บาท โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานห้างร้านภายนอก ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

           สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 จำนวน 37 ทุน รวมเป็นเงิน 270,000 บาท มอบให้กับนักศึกษาจำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 24 ทุน ได้แก่ น.ส.พลอย มหาวัน น.ส.นิฐกานต์ สานใจวงศ์ น.ส.กัญญ์วรา เชียงการ น.ส.ฉัตรฑริกา ปงก๋าวงศ์ น.ส.พจมาน ไชยประชาติ น.ส.รัตติกาล อินต๊ะจีนา น.ส.สุทธิดา โชคดี นายวรุฒ อุปตุ้ย นายวสิษฐ์ สำอางศรี นายบัญชา ยานะฟั่น น.ส.มาริณี พรมแก้วงาม น.ส.สุดารินทร์ ทาชมพู น.ส.ศิวพร สัญญา น.ส.แรงอุบล จงถนอม น.ส.ณัฐธิดา ธรรมวงศ์ น.ส.ภัทราพร บาดกระโทก น.ส.สุนิสา โวหาร น.ส.พิกุลทอง แสนตา น.ส.รวิวรรณ ปินตาแจ่ม น.ส.พรรณทิพา ฟ้าร่วมปัญญา น.ส.สุทัตตา เป็งขวัญ น.ส.นฤมล ยวนใจ น.ส.ประหยัดสิน บุญชูวิทย์ น.ส.กุลนาถ หวังกีรติกุล /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร จำนวน 9 ทุนได้แก่ น.ส.จิตราพร ก๋าวิตา น.ส.นันท์นภัส สมคะเน น.ส.นฤมล แซ่เฮ้อ น.ส.ลัดดาวัลย์ หินแยง นายอธิชา ทำนา น.ส.นฤมล แซ่ว่าง น.ส.สุชาดา ธิชูโต นายพงษ์ตะวัน แก้วน้อย น.ส.อลิสา อินมา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ นายคะเชนทร์ รูปงาม

            ในส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนเรียนดีเด่ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ น.ส.สุกัญญา สวนม่วง นายกิตติศักดิ์ ผาด่าน น.ส.ดาริณี จิระดา นายชานนท์ ไพรปรีชากุล นายอัครพล แก้วบุญเรือง นายแสนเชิง แซ่โค้ว นายปยุต เคร่งครัด น.ส.สุกัญญา ปวนบุญนำ น.ส.กุลธิดา เสียงดี น.ส.อุทุมพร มะโนวัง น.ส.บัณฑิตา บุญยิ่ง น.ส.วิภาดา อินดี น.ส.นัฐริกา โกทึก น.ส.วิกานดา ปองพรนิมิต น.ส.ศรีจันทร์ หมื่นเชื้อ น.ส.วันวิสาข์ สมคะเน นายบุญชู        แสงต้อ น.ส.มนทิรา ศรีเมือง นายพงศกร มาเยอะ น.ส.คัทลียา มั่นคงพาณิชย์ น.ส.นฤมล แซ่ภู่ นายสมพงษ์ กาตาสาย นายณรงค์เดช ปินันท์ นายภูเบศ ศรีสมบัติ นายอากีร่า มิยาซากิ น.ส.ศิริวรรณ ศรีวรรณงาม นายธีรพล สายสุวรรณ และน.ส.ภัชรีพร แก้วปวงคำ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา