โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกัน มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักประกัน มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
          กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้ทราบถึงมาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา รายละเอียดตัวบ่งชี้ วิธีการเก็บข้อมูลการจัดทำรายงานและการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
           ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา
          ที่มาของข่าว : ธิติมา สมพงษ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา