โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย จากตัวแทนนักศึกษา 35 คนทั่วประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย จากตัวแทนนักศึกษา 35 คนทั่วประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 763 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          29 พฤษภาคม 2560 อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 1 และนางสาวนัดดา ธรรมสิทธิ์  ระดับปริญญาตรี (4 ปี)  ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมแข่งขัน ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยผลการแข่งขันณัฐพงษ์  ธิเชื้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 35 คนทั่วประเทศ
          นายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ กล่าวว่า การเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ทำให้ตื่นตัวในการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งยังทำให้เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพพร้อมต่อการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ขอขอบคุณอาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ อาจารย์ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อม และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านทักษะวิชาการตามวิชาชีพ ซึ่งจากประสบการณ์ในครั้งนี้สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องนักศึกษาร่วมสถาบันได้
          สำหรับโครงการ ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย จัดโดย ICDL Thailand เพื่อคัดเลือกตัวแทนสุดยอดด้านทักษะความรู้ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Literacy Excellence) จำนวน 2 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์                 ข่าว : จารุวรรณ สุยะ
          ที่มาของข่าว : สุพรรณี ปีบ้านใหม่ / อ.คนึงนุช สารอินจักร์
          ภาพ : อ.คนึงนุช สารอินจักร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา