โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา  รวมทั้งสร้างการตระหนักและร่วมเผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายในบ้านหลังที่สอง  
          โครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็นวิทยากร โอกาสนี้ รศ.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอความหมายและการสร้างคุณค่าค่านิยมหลัก RMUTL ของผู้เข้าร่วมอบรม อันประกอบด้วย R (Responsibility) คือความรับผิดชอบ M (Morality) คือ จริยธรรม คุณธรรม U (Unity) คือความเป็นหนึ่งเดียว T (Technology) คือ เทคโนโลยี และ L (Learning society) คือสังคมแห่งการเรียนรู้ และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
          ข่าว : จารุวรรณ สุยะ
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง / กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา