โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งยาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งยาม


            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งยาม สังกัดฝ่ายบริการ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งยาม