โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1648 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          23 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  จารุทรรศน์  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปี 2560  ณ วัดพิชัย หมู่ 1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
          การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดโดยเทศบาลตำบลพิชัย เพื่อส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  โดยการเผยแพร่ความรู้และทักาะแก่ประชาชนและผู้สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : https://www.facebook.com/chaitavat.jarutus.rmutll
          ที่มาของข่าว : เพ็ญผกา กิจกวรรณ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา