โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระดับเทียบโอน และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่ 22 - 26 พ.ค. 60 วันนี้เป็นวันที่ 4 ของการฝึกอบรม

ทั้งนี้ การปรับพื้นฐานฯ ดังกล่าว แบ่งกลุ่มย่อย อบรมตามห้องต่างๆ อาทิ ห้องประชุมเธียเตอร์ ห้องเรียนรวม ชั้น2 ชั้น3 ชั้น6 และอาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น 

การจัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานการสอบ TOEIC ด้านการฟัง การพา การอ่านและการเขียนให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ นำทักษะทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร และ              มีความพร้อมในการเข้าสู่แผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามทร.ล้านนา 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา