โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 618 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           22 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีเปิดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานการสอบ TOEIC ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่แผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กล่าวว่าโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2560 เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้กำหนดจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2560-2564 โดยกำหนดให้นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องมีผลคะแนน TOEIC เท่ากับ 500 โดยให้ทุกพื้นที่จัดการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นเวลา 30 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน
          ด้านอาจารย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์  หัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กล่าวว่า สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่องจำนวน 674 คน เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา และเข้าสู่แผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร.ล้านนา  (TOEIC Pathway) ต่อไป  ทั้งนี้ในการดำเนินงานมีอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเป็นอาจารย์ผู้สอน มีกำหนดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา