โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์สาขาการตลาดและอาจารย์สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม และ 31 มีนาคม 2559 โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียน "STORY OF PRODUCT" และการเขียนแผนปฏิบัติงานแก่กลุ่มโอทอป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้มีอาจารย์ปรีดา  ตัญจนะ อาจารย์ณัชธาร สิงโตทอง อาจารย์ญาดา  คำลือมือ และอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร เป็นวิทยากรในการอบรม กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

    ที่มาของข่าว/ภาพ : อ.ณัชธาร  สิงโตทอง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา