โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการปลูกเชื้อโรคพืชเพื่อประเมินระดับความต้านทานของพืช รุ่นที่ 1” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการปลูกเชื้อโรคพืชเพื่อประเมินระดับความต้านทานของพืช รุ่นที่ 1”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการปลูกเชื้อโรคพืชเพื่อประเมินระดับความต้านทานของพืช รุ่นที่ 1”  ระหว่างวันที่ 12-16  มิถุนาน 2560 ณ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ค่าลงทะเบียนคนละ 1,300-9,500 บาท)  ชำระภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา