โลโก้เว็บไซต์ ประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ มคอ.3 หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)" หลักสูตรดังกล่าว จะต้องนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยมีหัวหน้าสาขา อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ประสานงานหลักสูตรเข้าร่วม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา