โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวิเคราะห์แผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวิเคราะห์แผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน วิเคราะห์แผนงานร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้กรอบงาน ที่กำหนด รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด กลุ่มทายาทเกษตร บ้านเสด็จ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา