โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.สาขาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการสัมมนา ทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0 จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ ๒/๒ หลักสูตรเทียบโอน สาขาการจัดการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายจากคุณศรัณยพงษ์ ศรีบรรจง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน จ.สมุทรปราการ 

          โครงการดังกล่าวฯ  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา ในรายวิชาสัมมนาการจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สร้างความตระหนัก ความสำคัญของการประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการของสาขาวิชาการจัดการต่อนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทั่วไป และเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้มี นักศึกษาจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เป็นจำนวนมาก สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมประกอบด้วยสาขาการจัดการ/การตลาด/การบัญชี/สาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ /วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง/วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาและวิทยาลัยพลศึกษาลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา