โลโก้เว็บไซต์ แจ้งผังที่นั่งของนักศึกษาระดับปวส. รหัส 58 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งผังที่นั่งของนักศึกษาระดับปวส. รหัส 58


                  แจ้งผังที่นั่งของนักศึกษาระดับปวส. รหัส 58 ที่จะเข้ารับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย

ผังที่นั่งนักศึกษาระดับ ปวส. ที่จะรับใบประกาศนียบัตร