โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษา ปวส. ที่จะสำเร็จการศึกษาซ้อมรับประกาศนียบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักศึกษา ปวส. ที่จะสำเร็จการศึกษาซ้อมรับประกาศนียบัตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเแจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปีการศึกษา 2559 ซ้อมรับประกาศนียบัตร  ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

ตรวจสอบรายชื่อ
ที่มาของรายชื่อ : งานทะเบียน มทร.ล้านนา ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา