โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์บ่มเพาะ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 23 เมษายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ศูนย์บ่มเพาะ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Start up) ปี 2560 แก่นักศึกษาระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2560 ณ  ห้อง 80-602 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพีธีเปิด
     การจัดโครงการครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการธุรกิจและงานส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวเข้าสู่ยุคของ Industry 4.0 และเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เข้มแข็ง เกิดธุรกิจในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายและหน่วยงานภาคี อาทิ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ร่วมกันขับเคลื่อนผู้ประกอบการ  SMES ให้สามารถพัฒนาธุรกิจทั้งที่มีอยู่เดิมหรือกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเอกสิทธิ์ จันทกลาง เจ้าของธุรกิจน้ำผึ้ง ตราแสงผึ้ง เกษตรกรตัวอย่างในแนวคิดสมาร์ท ฟาร์เมอร์ คุณวงศกร อรุโณทยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานเขตภาคเหนือ บริษัทซัมซุง (ประเทศไทย) จำกัด และทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร
ข่าว / ภาพ  : จารุวรรณ สุยะ
       ที่มาของข่าว : ศูนย์บ่มเพาะ มทร.ล้านนา ลำปาง / วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.


คลังรูปภาพ : startup2122460


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา