โลโก้เว็บไซต์ startup2122460 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

startup2122460

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 23 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาศูนย์บ่มเพาะ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2560
          ศูนย์บ่มเพาะ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Start up) ปี 2560 แก่นักศึกษาระหว่างวันที่ 21-22 เมษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา