โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 930 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ณ บริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน  โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าUSA (AUA)  และโรงแรม Intercontinental Pattaya Resort ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -1 เมษายน 2560
           อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  กล่าวว่า ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559  นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่  2 และ 3 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม และวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยตามคำอธิบายรายวิชา นักศึกษามีความจำเป็นต้องได้รับความรู้จากสถานประกอบการจริงในเรื่อง การจัดการธุรกิจการบิน  การฝึกพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง การดูการทำงานแผนกต่างๆ และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงแรม  ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้นักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)
          การศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้ครบตามหลักสูตรแล้วยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยมีอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม  หัวหน้าสาขาฯ กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ / ที่มาของข่าว : อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา