โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนอาคเนย์ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนอาคเนย์ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 เมษายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนอาคเนย์ ประจำปี 2560  โดยการรับสมัครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง www.dcy.go.th  และกลุ่มบุคคลผู้แทนจังหวัด  โดยยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนา/อาศัยอยู่   ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 17 เมษายน 2560 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา