โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมทางไกล Video conference | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมทางไกล Video conference

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย จำนวน 17 คน เข้าร่วมประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในเวทีต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประกิษฐ์ เป็นผู้บรรยาย

    ข่าว/ภาพ :เยาวลักษณ์ ธาตุรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา