โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-04-27

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมทางไกล Video conference
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย จำนวน 17 คน เข้าร่วมประชุมทางไกล Video conference ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในเวทีต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประกิษฐ์ เป็นผู้บรรยาย    ข่าว/ภาพ :เยาวลัก... >> อ่านต่อ


กองบริหารทรัพยากรลำปาง รดน้ำดำหัวขอพรท่านรองอธิการบดี
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร นำบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานรองอธิการบดี จากนั้นคุณเสาวนีย์ ภู่ทอง รอง ผู้อำนวยการฝ่ายคลังและพัสดุ นำบุคลกรร่วมรดน้ำดำหัวท่าน ผู้อำนวยการวันชาติ สุวัตถี เพื่อขอพรและเพื่อเป็นอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ จัด โครงการ “หนึ่งบาท หนึ่งชีวิต” ให้ทานแก่สุนัข ณ วัดเวฬุวนาราม
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่  27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  รหัสวิชา13061002 โดยมีอาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษา จำนวน 34 คน  ร่วม โครงการ “หนึ่งบาท หนึ่งชีวิต” วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการการเลี้ยงและดูแลสุนัขอย่างถูกวิธี รู้จักนำหลักความรู้ทางวิชาการมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้สุนัขจรจัดมีคุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา