โลโก้เว็บไซต์ นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจมาสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี ณ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจมาสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี โดยจัดการสอบข้อเขียน 3 รายวิชา ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะสาขา โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เป็นการสอบคัดเลือกนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3-4-5  และสัมภาษณ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ อาคารอเนกประสงค์ 

             พร้อมกันนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี ในการกำกับ ดูแล อำนวยความสะดวก ความพร้อมและความเรียบร้อยต่างๆ ทั้งนี้การสอบข้อเขียนของผู้เข้าสอบ                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่ ภาคเช้า เริ่มเวลา 09.00 - 12.00 น.ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. และการสอบสัมภาษณ์ นศ.คณะวิทยาศาสตร์ฯ เริ่มเวลา 12.00 น.เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาทุกท่าน ที่เล็งเห็นศักยภาพด้านการศึกษา ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และขอให้ผู้เข้าสอบโชคดีในการสอบทุกท่าน รองอธิการบดี กล่าวปิดท้าย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา