โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางดำเนินการประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางดำเนินการประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รอง ผอ. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ จัดโดยฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากร การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแผนกลยุทธ ทบทวน เอกลักษณ์ การดำเนินงานและการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) สู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofilling) มหาวิทยาลัยฯ เพื่อวิเคราะห์เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา